Hubungi saya !
hp : 013 265 0281
email :payungmasmona@gmail.com
Powered by Blogger.

Search This Blog

Friday, March 8, 2013

Apa itu yang dimaksudkan dengan pintar cerdas, berbakat dan kreatif ?Apa itu yang dimaksudkan dengan pintar cerdas, berbakat dan kreatif ?

Kanak-kanak yang pintar cerdas kebanyakannya mempunyai potensi yang tinggi dalam 
perkembangan dan pertumbuhan jika dibandingkan dengan seseorang yang normal. Pintar cerdas seringkali dikaitkan dengan seseorang yang mempunyai Intellectual Quotient (IQ) yang tinggi iaitu berada pada tahap IQ 130 dan ke atas. Kamus Dewan Edisi keempat telah mengistilahkan pintar sebagai cekap, pandai, banyak akal, cerdik, licin serta mahir dalam membuat sesuatu pekerjaan.Cerdas pula membawa bermaksud sempurna akal, cerdik, pandai serta pintar.Menurut Kamus Dewan edisi keempat, berbakat bermaksud mempunyai kebolehan semulajadi.Ini bermaksud kanak-kanak yang mempunyai bakat merupakan seseorang yang mempunyai kebolehan yang ada secara semulajadi.

Howard Gardner pula mendefinisikan kecerdasan sebagai satu cara memproses maklumat 
dan juga cara berfikir. Beliau juga berpendapat bahawa kecerdasan merupakan hasil atau produk daripada interaksi antara genetik dan persekitaran yang perlu berada bersama bagi memberi hasil sebenar kepada kecerdasan. Beliau menakrif seseorang itu sebagai seorang yang pintar cerdas apabila mematuhi lapan kriteria khusus, antaranya ialah potensi pengasingan oleh kerosakan otak, kewujudan golongan individu luar biasa, operasi teras yang boleh dikenal pasti sejarah perkembangan yang khusus bersama dengan prestasi yang menggalakan, sejarah evolusi dan evolusi yang boleh diterima akal, disokong dari kajian psikologi, disokong oleh penemuan psikometrik dan kerentetan untuk merekod sistem simbol.Beliau turut berpendapat bahawa kecerdasan seseorang itu tidak sama seperti cara berfikir 
yang cenderung untuk kekal konsisten dan tidak berkaitan dengan jenis maklumat yang akan diproses ( Sousa D.A. , 2003). Jika mengikut pandangan kajian Jane Piirto (1999), ramai orang yang telah ditanya sebagai responden setuju bahawa terdapat tiga aspek berkaitan pintar cerdas. Aspek yang pertama ialah kebolehan menyelesaikan masalah yang praktikal yang mana mereka akan melihat masalah itu dari pelbagai sudut, memberi sebab-sebab yang logik dan dengan fikiran yang terbuka. 6


Aspek yang kedua pula ialah kebolehan lisan yang mana boleh menangani sesuatu topik 
perbualan dengan baik, membaca dengan kerap dan baik. Pintar cerdas juga boleh dilihat dari aspek sosial yang mana memahami konsep sosial, mengakui kesalahan yang telah dilakukan, mempunyai minat yang umum kepada dunia. MenurutIstilah Persekutuan Amerika Syarikat maksud pintar cerdas yang ditujukan kepada kanak-kanak, pelajar atau belia adalah mereka yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinggi dari segi bidang seperti intelektual, kreativiti, artistik, kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan serta mereka ini memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain dari yang lain atau istimewa yang tidak dapat di perolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka.
Golongan seperti ini memerlukan program pembelajaran yang berbeza dengan atau 
perkhidmatan yang ke tahap lebih tinggi berbanding dengan program-program yang dianjurkan oleh sekolah untuk pelajar-pelajar normal yang biasa. Program yang khusus adalah perlu bagi menyedari sumbangan mereka terhadap diri sendiri dan negara.Kanak-kanak yang mempunyai pencapaian yang cemerlang termasuk individu yang berpotensi serta berkebolehan dalam manamana enam bidang kecerdasan yang dinyatakan. Bagi definisi kecerdasan berdasarkan sekolah yang baru pula mencadangkan kecerdasan seorang kanak-kanak pintar cerdas berlaku dalam kalangan seluruh masyarakat dalam pelbagai budaya dan tidak semestinya berpandukan keputusan peperiksaan sematamata, tetapi secara dilihat dalam kebolehan individu tersebut yang tinggi dalam intelektual, kreatif dan artistik alam.

Kecerdasan seseorang yang pintar cerdas juga diberi maksud tambahan iaitu lebih kepada 
satu kebolehan yang matang jika dibandingkan dengan kebolehan perkembangan (Jane Piirto, 1999).Sternberg dan Kaufman mendefinisikan pintar cerdas sebagai satu kepintaran yang lebih berfokus kepada kebolehan mengadaptasi, membentuk dan memilih keadaan yang menjurus kepada sesuatu maklumat. Individu yang pintar cerdas boleh mengenalpasti kelemahan dan kelebihan mereka sendiri malah mereka menentukan cara yang sesuai menggunakan kelebihan mereka serta meminimumkan kelemahan mereka
No comments:

Post a Comment